violão, darabuka > zarthus de babalon

clarinete, violino > flavio flavo flav